top of page

Inspectierapport

OLIVIA [ VGO]

Poelenburg 389

1504NT Zaandam

Toezichthouder: GGD Zaanstreek-Waterland

In opdracht van gemeente: Zaanstad

Datum inspectie: 19-10-2015

Type onderzoek: Onderzoek voor registratie

Status: Definitief Datum vaststelling inspectierapport: 23-10-2015

Inhoudsopgave

Het onderzoek.................................................................................................................3

Observaties en bevindingen...............................................................................................4

Gastouderopvang in de zin van de Wet kinderopvang .........................................................4

Pedagogisch klimaat .....................................................................................................5

Deskundigheid gastouder...............................................................................................6

Accommodatie en inrichting ...........................................................................................7

Veiligheid en gezondheid ...............................................................................................8

Inspectie-items................................................................................................................9 Gegevens voorziening.....................................................................................................12

Gegevens toezicht..........................................................................................................12

Bijlage: Zienswijze.........................................................................................................13Pagina-einde

Het onderzoek

Onderzoeksopzet

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd onderzoek voor registratie.

Beschouwing

Tijdens het inspectie onderzoek van 19-10-2015 zijn alle inspectie-onderdelen gecontroleerd zoals deze zijn opgenomen in de Wet kinderopvang.

Tijdens de inspectie zijn geen tekortkomingen vastgesteld.

Advies aan College van B&W

Opnemen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen.Pagina-einde

Observaties en bevindingen

Gastouderopvang in de zin van de Wet kinderopvang

Binnen dit domein is er gekeken of de opvang plaats vindt door tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau.

Daarnaast is nagegaan of de opvang wordt geboden op het adres van de gastouder of op het adres van de vraagouders.

Gastouderopvang in de zin van de wet

De gastouder is aangesloten bij gastouderbureau ViaViela Zaanstreek en Haarlemmermeer.

De opvang gaat plaats vinden op het woonadres van de gastouder.

Gebruikte bronnen:

 Interview gastouder

bottom of page